BIJLAGE: Algemene voorwaarden - Nathalie Brendel

BIJLAGE: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring wordt verstaan onder:
De hypnotherapeut: Nathalie Brendel, opererend onder de naam “NU LUKT HET WEL” (KvK-nr. 74028618), namens wie de therapeut/coach diensten op het gebied van coaching, hypnotherapie- en andere sessies en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
Cliënt: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan de hypnotherapeut opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, hypnotherapie- en andere sessies en aanverwante werkzaamheden.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht. E.e.a. in de ruimste zin van het woord.
Inschrijven: Het door cliënt kenbaar maken dat een of meerdere diensten door cliënt worden afgenomen bij de hypnotherapeut. Hiertoe wordt door cliënt een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier verstrekt aan de hypnotherapeut.
Therapeut/Coach: Degene die de door cliënt verstrekte opdracht uitvoert.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen cliënt en de hypnotherapeut tot het verlenen van diensten door de hypnotherapeut ten behoeve van de cliënt.
Privacyverklaring: Hierin wordt aangegeven welke (persoons)gegevens NU LUKT HET WEL verzamelt en gebruikt en met welk doel.

 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten waarbij door de hypnotherapeut, in het kader van haar beroep, diensten worden aangeboden en/of geleverd.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij, voor de uitvoering, door de hypnotherapeut derden worden ingeschakeld.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen cliënt en de hypnotherapeut zijn overeengekomen.
Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij de hypnotherapeut deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Cliënt en de hypnotherapeut treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. De uitvoering van de overeenkomst:

• De hypnotherapeut spant zich in om de door cliënt afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de cliënt naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de cliënt bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende hypnotherapeut kan en mag worden verwacht.
• De hypnotherapeut is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist, en stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten. Cliënt zal eventueel huidige medische behandelingen, inclusief medicatie, voortzetten. En zal (verdere) medische zorg continueren/inschakelen, indien de symptomen voortduren. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het beroep van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.
• Cliënt doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen dienst(en) door de hypnotherapeut mogelijk te maken c.q. tot een bruikbaar resultaat van de afgenomen dienst(en) te kunnen komen. Hieronder kan o.a. worden verstaan:
• Het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan de hypnotherapeut aangeeft of waarvan de cliënt begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het opvolgen van gegeven adviezen, tips en het toepassen van de aangeboden tools/vaardigheden, het met enige regelmaat onderhouden van e-mailcontact omtrent de stand van zaken c.q. voortgang, etc.

4. Garantie:

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. De hypnotherapeut kan enkel garanderen dat zij haar uiterste best doet om de cliënt te helpen. Het grootste deel van het ‘werk’ ligt ook bij de cliënt zelf.

Het VIRTUELE MAAGBAND online-programma geeft wel een niet-goed-geld-terug-garantie. Deze geldt zolang client alleen de 1e 2 modules heeft ontvangen en bekeken. Zodra client verder in het programma komt, zegge na module 2, vervalt de restitutie. De restitutie geldt voor het totale aankoopbedrag minus €50 administratiekosten. Over het bedrag wat overblijft, wordt de BTW ook gerestitueerd. 

5. Afspraken voor sessies:

Cliënt wordt verzocht – voor zover mogelijk – schriftelijk, of per e-mail een afspraak te maken voor een sessie. Bij het maken van een afspraak voor een sessie, verstrekt cliënt aan de hypnotherapeut de voor de hypnotherapeut benodigde informatie, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van cliënt, dan wel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt. Cliënt verstrekt daarnaast – indien van toepassing – aan de hypnotherapeut nadere informatie middels een intakeformulier welke voor de hypnotherapeut van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht. Cliënt ontvangt van de hypnotherapeut per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak, alsmede een verwijzing naar de onlineversie van de “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” op nulukthetwel.nl. De hypnotherapeut verstrekt daarnaast – indien van toepassing – aan cliënt nadere informatie welke voor cliënt van belang is. Bij het niet, onvolledig, onjuist, of niet tijdig verstrekken van informatie door cliënt aan de hypnotherapeut komt de gemaakte afspraak direct te vervallen. Eventueel reeds door de hypnotherapeut gemaakte (on)kosten, dient cliënt direct te voldoen aan de hypnotherapeut.

6. Betalingen door cliënt:

Nadat er een afspraak is gemaakt, voldoet client het factuurbedrag online, waarna automatisch een factuur wordt gestuurd.

7. Voorbehoud bij vaststelling tarieven:

De hypnotherapeut biedt diensten (sessies) aan voor particulieren en bedrijven. Alle tarieven worden vastgesteld op basis van aantal cliënten en overige, relevante gegevens die op het moment van het samenstellen van het sessie beschikbaar en/of bekend zijn bij de hypnotherapeut. De hypnotherapeut behoudt zich het recht voor tarieven aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen. Eventuele wijzigingen zullen steeds terstond, per e-mail, aan de cliënt bekend worden gemaakt.

8. Annulering van een dienst door de cliënt:

Indien cliënt zijn/haar afspraak wenst te annuleren, dient dit schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Nadat de hypnotherapeut deze schriftelijke annulering heeft ontvangen, zal zij cliënt een bevestiging van ontvangst per e-mail toezenden.

9. Bij annulering van afspraken voor sessies geldt:

Cliënt kan zijn/haar afspraak kosteloos annuleren tot 3 dagen tevoren. De hypnotherapeut berekent annuleringskosten indien de afspraak 3 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door cliënt. De kosten voor annulering zijn:
• bij annulering vanaf 3 dagen tot 24 uur vóór de sessie: 50% van de kosten;
• bij annulering binnen 24 uur vóór de sessie: 100% van de kosten.

10. Annulering/verzetten van diensten door de hypnotherapeut:

De hypnotherapeut behoudt zich het recht voor een sessie te annuleren/verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. De hypnotherapeut zal in geval van annulering/verzetten van een dienst, de cliënt terstond per e-mail – en zo nodig telefonisch – in kennis stellen. Eventuele bedragen die cliënt nog verschuldigd is, worden bij annulering als vervallen beschouwd. Door cliënt reeds gedane betalingen worden bij annulering binnen een termijn van 14 dagen gerestitueerd. Bij verzetten van de betreffende dienst, blijft cliënt gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde bedrag. Cliënt kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

11. Verzetten van sessieafspraak door cliënt:

Indien de cliënt zijn/haar afspraak wenst te verzetten, kan dit telefonisch of per e-mail geschieden. Nadat de hypnotherapeut het verzoek tot verzetten van de afspraak heeft ontvangen, zal zij per e-mail een bevestiging hiervan toezenden aan cliënt. Cliënt kan een gemaakte afspraak kosteloos verzetten tot 3 dagen voor de afspraak. Indien cliënt een gemaakte afspraak korter dan 3 dagen van tevoren wenst te verzetten, brengt de hypnotherapeut hiervoor administratiekosten in rekening. Deze kosten zijn:
• bij verzetten vanaf 3 dagen tot 24 uur vóór de sessie: is € 15,00 verschuldigd;
• bij verzetten binnen 24 uur vóór de sessie is € 30,00 verschuldigd.

12. Verstek/”no-show” door cliënt:

Indien de cliënt verstek laat gaan bij een afspraak voor een sessie, of bij aanvang, zal geen restitutie plaatsvinden! Cliënt blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen aan de hypnotherapeut. Wanneer met cliënt een betalingsregeling is getroffen, vervalt deze regeling direct en dient de cliënt de nog openstaande termijnbedragen terstond te voldoen. Indien de hypnotherapeut, door het verstek van cliënt, extra kosten moet maken, is cliënt eveneens gehouden aan betaling van deze extra kosten aan de hypnotherapeut.

13. Aansprakelijkheid:

Deelname aan sessies geschiedt volledig voor eigen risico van cliënt. De hypnotherapeut is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen. Cliënt is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen, van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer/deelname veroorzaakt, tijdens deelname aan betreffende sessie. Cliënt dient zich minimaal te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.

14. Persoonlijke ontwikkeling door deelname:

Door het deelnemen aan een sessie kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden. De hypnotherapeut kan voor eventuele gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan sessies nooit aansprakelijk worden gesteld.

15. Beeld- en geluidsopnamen:

De hypnotherapeut kan tijdens de sessies video- of geluidsopnamen maken. Dit zal echter nooit zonder toestemming van cliënt plaatsvinden. En deze opnamen zullen nooit zonder toestemming van cliënt worden gebruikt voor marketingdoeleinden (plaatsing op website, Social Media of in enig ander publicatiemateriaal, zoals folders, etc.). Deze opnamen dienen enkel voor kwaliteitsdoeleinden van de hypnotherapeut, en zullen niet worden toegezonden, meegegeven of op andere wijze worden verstrekt aan cliënt.

16. Klachtenprocedure:

Indien cliënt ontevreden is over de dienstverlening van de hypnotherapeut, dient cliënt dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 (een) maand na het ontstaan van de klacht, te melden bij de hypnotherapeut. Cliënt kan een klacht of opmerking schriftelijk melden. Stuur een e-mail met de klacht of opmerking naar info@nulukthetwel.nl.

17. Privacyverklaring NU LUKT HET WEL:

Respect voor de privacy van cliënten is voor NU LUKT HET WEL het uitgangspunt bij al haar activiteiten. NU LUKT HET WEL zal persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Alle persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet hieraan stelt. NU LUKT HET WEL verzamelt en verwerkt o.a de volgende persoonsgegevens van cliënten en deelnemers:
• NAW-gegevens en het geslacht; omdat wij duidelijkheid willen over wie onze cliënten en deelnemers zijn;
• E-mailadres en andere contactgegevens; om – indien nodig – contact met cliënt op te kunnen nemen, voor het toesturen van o.a. de afspraakbevestiging, feedbackformulieren, inschrijfformulieren, etc.

Cliënten hebben het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. NU LUKT HET WEL zal persoonsgegevens niet delen met anderen, tenzij NU LUKT HET WEL dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. NU LUKT HET WEL doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. En doet dit aan de hand van fysieke-, administratieve- en technologische maatregelen. NU LUKT HET WEL behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Cliënt wordt aangeraden daarom de Algemene Voorwaarden c.q. de Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men altijd van de laatst geldende versie op de hoogte is.

18. Regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens NU LUKT HET WEL:

a. Indiening van verzoeken:
• Cliënten hebben het recht vrijelijk en met redelijke tussenpozen een schriftelijk verzoek om inzage in en correctie van de persoonsgegevens in te dienen;
• Cliënt kan het verzoek schriftelijk indienen. Het verzoek dient gedateerd en ondertekend te worden en bevat ten minste: de volledige naam en voorletters en het adres van de aanvrager;
• Een schriftelijk verzoek dat namens cliënt wordt ingediend door een wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigde moet vergezeld zijn van een bewijsstuk inzake de wettelijke vertegenwoordiging of van een originele, door betreffende cliënt ondertekende schriftelijke machtiging ter uitoefening van het inzage- of correctierecht door de gemachtigde.
• Naast de gegevens zoals hiervoor onder lid 2 genoemd, moeten in het verzoek ook de volledige naam, voorletters en het adres van de wettelijk vertegenwoordiger of de gemachtigde worden genoemd;
• Een verzoek om correctie kan slechts worden ingediend nadat cliënt of deelnemer inzage heeft gehad in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht. In aanvulling op het tweede en derde lid bevat een verzoek om correctie ook de wijziging(en) die cliënt wil laten doen;
• Een verzoek om inzage dan wel correctie kan men sturen naar: info@nulukthetwel.nl

b. Kosten:
Aan een verzoek om inzage en een verzoek om correctie zijn geen kosten verbonden.

c. Ontvangstbevestiging:
• Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek verstuurt NU LUKT HET WEL een ontvangstbevestiging.
• In de ontvangstbevestiging staat de tijdsduur voor de behandeling van het verzoek.

d. Toets op in behandeling nemen:
• NU LUKT HET WEL toetst of een verzoek voldoet aan het bepaalde bij ‘Indiening van verzoeken’;
• Indien het verzoek niet aan de vereisten voldoet, wordt cliënt of deelnemer in de gelegenheid gesteld om het verzoek binnen twee weken aan te vullen. Wordt binnen deze termijn het verzuim niet hersteld, dan ontvangt cliënt of deelnemer van NU LUKT HET WEL een beslissing dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen.

e. Uitvoering inzageverzoek:
• NU LUKT HET WEL deelt binnen vier weken na ontvangst van een verzoek dat voldoet aan de vereisten, mee of NU LUKT HET WEL persoonsgegevens over betreffende cliënt of deelnemer verwerkt en of dan wel in hoeverre het verzoek om inzage wordt ingewilligd;
• Indien het verzoek wordt ingewilligd, stelt NU LUKT HET WEL – in overleg met betrokkene(n) – een datum en tijdstip vast waarop cliënt of deelnemer (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger/gemachtigde) in de gelegenheid wordt gesteld de gegevens in te zien;
• Een verzoek om inzage wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd voor zover dit noodzakelijk is, of in het belang is van de bescherming van cliënt of deelnemer of de rechten en vrijheden van anderen.

f. Uitvoering correctieverzoek:
• NU LUKT HET WEL kan een verzoek om correctie slechts honoreren voor zover de opgenomen gegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt;
• NU LUKT HET WEL deelt cliënt of deelnemer schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek mee of dan wel in hoeverre aan het verzoek om correctie wordt voldaan. Een weigering licht NU LUKT HET WEL altijd toe;
• NU LUKT HET WEL voert een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk uit.

g. Bezwaar:
• Indien cliënt het niet eens is met een beslissing van NU LUKT HET WEL, dient dit schriftelijk te worden medegedeeld binnen vier weken nadat cliënt of deelnemer de beslissing heeft ontvangen.
• NU LUKT HET WEL wijst erop dat cliënt het recht heeft om zich tot de rechtbank te wenden met het verzoek om NU LUKT HET WEL te verplichten het verzoek tot inzage of correctie in te willigen.

19. Wijzigingen/Overige:

• De hypnotherapeut heeft het recht voor of tijdens sessies de behandeling, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
• In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de hypnotherapeut. Deze Algemene zijn te allen tijde kosteloos op te vragen bij de hypnotherapeut.

Nathalie Brendel draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders