BIJLAGE: Privacyverklaring

Privacyverklaring

Respect voor de privacy van cliënten is voor NU LUKT HET WEL het uitgangspunt bij al haar activiteiten. NU LUKT HET WEL zal persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Alle persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet hieraan stelt. NU LUKT HET WEL verzamelt en verwerkt o.a de volgende persoonsgegevens van cliënten en deelnemers:
• NAW-gegevens en het geslacht; omdat wij duidelijkheid willen over wie onze cliënten en deelnemers zijn;
• E-mailadres en andere contactgegevens; om – indien nodig – contact met cliënt op te kunnen nemen, voor het toesturen van o.a. de afspraakbevestiging, feedbackformulieren, inschrijfformulieren, etc.

Cliënten hebben het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. NU LUKT HET WEL zal persoonsgegevens niet delen met anderen, tenzij NU LUKT HET WEL dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. NU LUKT HET WEL doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. En doet dit aan de hand van fysieke-, administratieve- en technologische maatregelen. NU LUKT HET WEL behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Cliënt wordt aangeraden daarom de Algemene Voorwaarden c.q. de Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men altijd van de laatst geldende versie op de hoogte is.

 

Disclaimer

 

Ik besteed veel aandacht bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door mij wordt onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Ik aanvaar dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud mij het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Ik span mij in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ik kan evenmin, hoewel ik ernaar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.
Nadrukkelijk wijs ik de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Nathalie Brendel draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders